www.taxi0318.nl Privacybeleid

Privacybeleid

Wie zijn we

site adres is: https://www.taxi0318.nl.

Taxi 0318 Ede bv, gevestigd aan Liebeek 28, 6715 HR te EDE, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.taxi0318.nl
Tel: +31318640000
Persoonsgegevens die wij verwerken
Taxi 0318 Ede bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  taxi0318@taxi0318.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Taxi 0318 Ede bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Taxi 0318 Ede bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
 • (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
 • genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
 • medewerker van Taxi 0318 Ede bv tussen zit. Taxi 0318 Ede bv gebruikt de volgende
 • computerprogramma’s of -systemen:
 • Microsoft Office voor email, offertes en facturering
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Taxi 0318 Ede bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
 • realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
 • voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
 • Personalia > 5 jaar > Belastingdienst verplichte bewaartermijn
 • Adres > 5 jaar > Belastingdienst verplichte bewaartermijn
 • Enzovoort > 5 jaar > Belastingdienst verplichte bewaartermijn
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Taxi 0318 Ede bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
 • onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Taxi 0318 Ede bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
 • je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
 • maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taxi 0318 Ede bv en heb je het recht
 • op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
 • persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
 • jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
 • persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
 • jouw persoonsgegevens sturen naar taxi0318@taxi0318.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
 • identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
 • readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
 • Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
 • maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 • Taxi 0318 Ede bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
 • de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Taxi 0318 Ede bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
 • om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
 • tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
 • aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
 • taxi0318@taxi0318.nl. taxi 0318 heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
 • persoonsgegevens te beveiligen:
 •  
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall